Watch Mongol: The Rise of Genghis Khan (2007) | StreamHDMovies

Mongol: The Rise of Genghis Khan (2007)

| Greatness comes to those who take it.

Release Date: September 20, 2007
Production Country: Russia, Germany, Kazakhstan
Production Company: Andreevsky Flag Film Company
Runtime: 2h 5min
Genre: History, Adventure, War, Action
Stars: Tadanobu Asano, Sun Honglei, Khulan Chuluun, Aliya, Ba Sen, Amadu Mamadakov, He Qi,
Tadanobu Asano

Tadanobu Asano

as Genghis Khan/Temüjin
Sun Honglei

Sun Honglei

as Jamukha
Khulan Chuluun

Khulan Chuluun

as Borte
Aliya

Aliya

as Oelun
Ba Sen

Ba Sen

as Esugei
Amadu Mamadakov

Amadu Mamadakov

as Targutai
He Qi

He Qi

as Dai-Sechen
Ben Hon Sun

Ben Hon Sun

as Monk
Ji Ri Mu Tu

Ji Ri Mu Tu

as Boorchu
You Er

You Er

as Sorgan-Shira
Huntun Batu

Huntun Batu

as Altan
Deng Ba Te Er

Deng Ba Te Er

as Daritai
Bao Di

Bao Di

as Todoen
Su Ya La Su Rong

Su Ya La Su Rong

as Girkhai
Sai Xing Ga

Sai Xing Ga

as Chiledu
Tegen Ao

Tegen Ao

as Charkhu
Zhang Jiong

Zhang Jiong

as Tangut Garrison Chief
Odnyam Odsuren

Odnyam Odsuren

as Young Temudjin
Bayertsetseg Erdenebat

Bayertsetseg Erdenebat

as Young Börte
Amarbold Tuvshinbayar

Amarbold Tuvshinbayar

as Young Jamukha
Ba Ti

Ba Ti

as Juchi
Li Jia Qi

Li Jia Qi

as Mungun
Bu Ren

Bu Ren

as Taichar
Ba Yin Qi Qi Ge

Ba Yin Qi Qi Ge

as Temulun
Ba De Rong Gui

Ba De Rong Gui

as Young Taichar
Ba Te

Ba Te

as Khasar
Tunga

Tunga

as Sochikhel